fbpx
foragent

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆสำหรับตัวแทน

เข้าเวปเมืองไทยสมาร์เวป เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารต่างๆสำหรับตัวแทน คลิก

foragent
foragent

ใบคำขอ

  1. 05_2406_ไม่มีคำถามสุขภาพ (เพื่อผู้สูงอายุ)_SMW
  2. 02_2386_มีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด(ผู้เยาว์)_SMW
  3. 01_2385_มีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด(ผู้ใหญ่)_SMW
  4. 01_2409_PAรายปี_Thai_SMW

รับเอกสาร และ มอบอำนาจ

  1. ใบรับเอกสารเพิ่มเติม
  2. หนังสือมอบอำนาจทำธุรกรรมแทนลูกค้า
  3. มอบอำนาจรับเช็คแทนลูกค้า

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม CRS เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2566

ใบข้อควรทราบฯ และ e-KYC

แบบประเมินลูกค้าเปราะบาง

ใบนำส่งงานขายการซื้อประกันสุขภาพเด็ก 0-10 ปี(Agent)


เอกสารการเงิน

แบบฟอร์มขอทบทวนและอำนาจการเซ็นต์อนุมัติ

  1. DB01.ขออนุโลมเอกสารในการพิจารณา
  2. DB02.ขอทบทวนผลการพิจารณารับประกัน
  3. DB03.ขอขยายเวลา

ใบเรียกร้องสินไหม

แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ขอรับเบี้ยประกันภัยคืน

เอกสารเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณีผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต

ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย

ดาวโหลด bizbox