fbpx
coversme20plus

เมืองไทย SME 20 plus

หน้าแรกประกันกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus

เมืองไทย SME 20 plus

coversme20plus
coversme20plus

“เติมเต็มสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรของคุณ” การให้ความคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะสุขภาพหรืออุบัติเหตุ มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวัล ด้วยประกันกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus ประกันที่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ที่มีพนักงาน 20 – 100 คน กับความคุ้มครองที่ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ  สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่าทำฟัน, คุ้มครองโรคร้ายแรงได้ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

จุดเด่น

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท*

กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

สูงสุด 600,000 บาท*

รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100%

ภายในวงเงินผลประโยชน์ รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) , ค่ารักษาทันตกรรม,ความคุ้มครองโรคร้ายแรง”

รูปแบบประกัน

อายุรับประกัน

ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี

เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน

ที่จดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

พนักงานทั้งหมดจะต้องสมัครทำประกันภัย

รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่ารักษาทันตกรรม, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ส่วนลดร้านค้า ที่ร่วมรายการในโครงการเมืองไทย Smile Plus

วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
2.ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต


1.จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
2.สำเนาใบมรณบัตร
3.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
5.สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
6.สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
7.ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
7.1 กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
7.2กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
8.หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน
2.เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
3.เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
4.โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
5.ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
1.บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง


การเรียกร้องสินไหมประกันชีวิต

วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
2.ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต


1.จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
2.สำเนาใบมรณบัตร
3.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
5.สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
6.สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
7.ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
7.1 กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
7.2กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
8.หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
2.ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารจากกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ทั้งหมด 8 รายการ พร้อมด้วย
1.สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
2.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพสำเนารายงานการตรวจศพ
3.(การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ 180 วันนับแต่วันที่สภาพทุพพลภาพได้เกิดขึ้น
2.ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
1.จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย
2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
4.หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
5.ถ้อยคำผู้รับประโยชน์
6.ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
7.สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)

การเรียกร้องสินไหมสุขภาพ

วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน
2.เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
3.เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
4.โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
5.ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
1.บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง


วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
2.เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
3.โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
4.ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
1.บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

วิธีปฏิบัติเอกสารประกอบ
1.เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
2.ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
3.นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
4.รอรับค่าสินไหมทดแทน
1.ใบสรุปหน้างบ (จัดทำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
2.ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
3.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)