fbpx
อีลิทเฮลท์

สัญญาเพิ่มเติมอีลิทเฮลท์

หน้าแรกประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมอีลิทเฮลท์
elite

จุดเด่น สัญญาเพิ่มเติม อีลิทเฮลท์ เมืองไทยประกันชีวิต

ดูแลค่ารักษาพยาบาลตรงใจ

ทั้งค่ายา ค่าห้อง เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินก็มั่นใจได้

ครอบคลุมโรคมะเร็ง

ทั้งการรักษาแบบเคมีบำบัด และ Targeted Therapy คลิก

คุ้มครองตรงใจ แม้ไปรักษาต่างประเทศ

สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก(2)

ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ เมืองไทยประกันชีวิต

คุ้มครองก่อนป่วย(1)

ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ดูแลสายตา และทันตกรรม

คุ้มครองระหว่างป่วย

ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก(3) และผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุ้มครองหลังป่วย

การทำกายภาพบำบัด(1) ค่าพยาบาลส่วนตัว(3)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

การชำระเบี้ย

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

สัญญาเพิ่มเติมอิลิท เฮลท์ สรุปโดยย่อ

สัญญาเพิ่มเติมอีลิท เฮลท์ (Elite health)ความคุ้มครองสุขภาพเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ Elite health คุ้มครองอะไรบ้าง?จุดเด่น

คุ้มครองผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาทางจิตเวช เป็นต้น(ค่ารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)

คุ้มครองแบบฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น

คุ้มครองผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยนอก ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง  ค่าเคมีบำบัด ค่าล้างไต เป็นต้น(ค่ากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)

คุ้มครองค่ารักษาพยายาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตรรวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)

รับผลประโยชน์สูงสุด รับผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)

คุ้มครองแ 24 ชั่วโมงทั่วโลก  ให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ประเทศไทย ทวีปเอเชียทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และทั่วโลก

ความคุ้มครอง

ไครสามารถทำได้

1 ชาย-หญิง อายุ ตั้งแต่ 11– 80 ปี

2 มีสุขภาพแข็งแรงดี

3 ต้องซื้อกับสัญญาหลัก

3.1 แนะนำ 99/7 , 99/20 ตลอดชีพ(เบี้ยไม่สูงเหมาะสมใช้ซื้อกับสัญญาสุขภาพ

3.2 ออมทรัพย์( เบี้ยปานกลาง )

3.2 ภายในระยะเวลา (เบี้ยถูก)

เอกสารใช้ทำประกัน

จ่ายรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน ใช้ แค่สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

จ่ายรายเดือน ใช้เอกสาร

1 สำเนาบัตรประชาชน

2 เอกสารหักบัญชีอัตโนมัติ หรือ บัตรเครดิส

2.1 สำเนาหน้าธนาคาร กรุงเทพ หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อหักบัญชี กรณีหักบัญชี ของผู้เอาประกัน

2.2 หักบัตรเครดิต สำเนาหน้าบัตร เฉพาะ หน้าบัตร

รายละเอียดความคุ้มครอง

     หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

    1.1  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

           1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

           1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน

    1.2  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล  

           ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการ

           เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น

    1.3  ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

    1.4  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงการปรึกษาแพทย์ก่อนและหลังการผ่าตัด

    1.5  ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล

    1.6  ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดอุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้น

    1.7  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา 1 ท่าน (เตียงเสริม) ในขณะที่บุตรรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

    1.8  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน เช่น กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (การแก้ไขการพูด) หลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 28 วันต่อโรค

    1.9  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน

    1.10  ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาอวัยวะนั้นมา (รวมถึงค่าขนส่ง) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากผู้บริจาค

    1.11  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นในที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

            โดยพยาบาลวิชาชีพ ภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุดต่อเนื่องไม่เกิน 40 วันต่อปีกรมธรรม์

 2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

     2.1  ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล จากสถานที่เกิดอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล หรือเพื่อเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง หรือจากบ้านของผู้เอาประกันภัยไปยังโรงพยาบาล

     2.2  ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาอย่างทันที (ภายใน 7 วัน)

     2.3  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอกรวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ

     2.4  ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งบุคลากร และ

            เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหรือรักษาพยาบาลต่อเนื่อง หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัท

            จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำร่างผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับประเทศภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต เป็นต้น

3.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

     3.1  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่นอีกเพียง 1 ท่านสำหรับอาการเดียวกัน (Second Opinion) รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา

     3.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ากายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรค สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน

     3.3  ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง ได้แก่ การตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง Positron Emission Tomography (PET) และการตรวจการเดิน

            (Gait scans)

     3.4  ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด

     3.5  ค่าล้างไต

     3.6  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก

4.   ผลประโยชน์การคลอดบุตร

      4.1  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร

      4.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร

      4.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

5.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

      5.1  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัยปีละ 1 ครั้ง (สำหรับแผน 3 และแผน 4)

      5.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าฉีดวัคซีน

      5.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การขูดหินปูนและการทำความสะอาดฟัน การอุดฟันและการบูรณะฟัน การตรวจรักษาฟัน การเอ็กซ์เรย์ฟัน การถอนฟัน การรักษารากฟัน สะพานฟันและ

             การครอบฟัน การรักษาโรคเหงือก

     5.4  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางสายตา ได้แก่ ค่าตรวจตา และค่ากรอบแว่นตาและค่าเลนส์สายตาตามที่แพทย์ระบุ

ตัวอย่างเช่น
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  (Pre-existing Condition) ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
  –  ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  –  สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

– การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
– การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
      – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
      – ไส้เลื่อนทุกชนิด
      – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
      – เส้นเลือดขอดที่ขา
      – ริดสีดวงทวาร
      – ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
      – นิ่วทุกชนิด
      – เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   
– การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
– การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
– การตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

เช่น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น 
– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
– เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
– อายุรับประกัน  18 – 80 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่  
– เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Global Doctors และ MTL Global Connect  เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง 
– เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่

– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่

– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต  โดยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

– หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
– คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
– คุ้มครองการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) 
– คุ้มครองการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
– คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่

– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

5. กรณีลูกค้าซื้อ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โดยเลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศ คุ้มครองหรือไม่

– คุ้มครอง 2 กรณี คือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

6. กรณีซื้อพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก มีขั้นตอนการเคลมอย่างไร

– กรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศก่อนไปรักษา สามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง  และช่วยประสานงานกรณีต่าง ๆ

7. ข้อดีของการรักษาแบบ Targeted Therapy

รักษาได้ตรงจุด เกิดผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้ได้ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัดได้ โดยอัตราตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80%
*ข้อมูลอ้างอิง https://www.samitivejhospitals.com/th/precision-medicine/targeted-therapy/

8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ หรือไม่

– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 

– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

แบบประกันอื่น