fbpx
สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

หน้าแรกหลักประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”

จุดเด่น

  • คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
  • ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
  • ลดหย่อนได้* สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
  • เลือกซื้อ ความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มได้** 
  • สมัครได้ตั้งแต่ 30 วัน – 75 ปี

*เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพกรกำหนด
**หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”

(1) เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์หรือระบุไว้แต่เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุไม่เกิน 51 ปี
(3) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
(4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ”

Q: ใครที่สามารถทำแบบประกันภัยหรือแบบประกันมรดก คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี และมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สินทรัพย์ที่มีเอกสารพิสูจน์หรือยืนยันมูลค่าได้)

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) คือเท่าไร
A: 10 ล้านบาท

Q: เบี้ยประกันภัยนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: หากใครที่ทำ ประกันชีวิตตลอดชีพ หรือ ประกันมรดก นี้แล้ว สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: จะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้าง
A: 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

Q : แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

Q : สามารถยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างสัญญาได้หรือไม่
A : ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง