fbpx
cover-khumkrong-talot-chip-9901

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

หน้าแรกหลักประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

ทางเลือกส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น…สู่รุ่น

จุดเด่นแบบประกันภัย

  • คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
  • ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี*
  • จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ไม่เป็นภาระ
  • เลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้**
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี

หมายเหตุ :
*เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
**หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทําไมต้องวางแผนมรดกด้วยประกันชีวิต

สร้างแผนมรดกได้ทันที

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
ประกันชีวิตสามารถทำงานได้ทันที่ในวันที่คุณจากไป

ส่งมอบทรัพย์สินได้ตามเจตนารมย์ที่ต้องการ

สามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันีวิตได้ชัดเจน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของทายาท

ส่งมอบผลประโยชน์อย่างรวดเร็ว

เมื่อเสียชีวิตผลประโยน์จะถูกมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลให้ยุ่งยาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี

ผลประะโยน์ที่ได้รับจากประกันชีวิตได้รับยกเว้นภาษี
ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมรดก

ช่วงวางแผนภาษีมรดก

ช่วยแบ่งเบาภาษีการรับมรดกที่ต้องจ่าย
และยังช่วยเพิ่มพูนกองมรดกได้อีกด้วย

หมายเหตุ : การวางแผนมรดกผ่านการทำประกันชีวิต เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์หรือระบุใว้
แต่เสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรมจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

khumkrong-talot-chip-9901-4

วางแผนมรดกส่งต่อความมั่นคั่งให้คนที่คุณรัก
ด้วยประกันีวิต เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

legacy99-1

คุ้มครองชีวิตสูง

ตั้งแต่วันแรก
ที่กรมธรรม์อนุมัติ

taxfree-legacy

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ไม่ต้องเสียภาษี

allowance-legacy

ลดหย่อนภาษีได้

(1)สูงสุด
100,000 บาทต่อปี

single-premium-legacy

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

ไม่เป็นภาระยาว

rider-legacy

เลือกซื้อ

ความคุ้มครองสุขภาพ
เพิ่มได้ (2)

age-legacy

สมัครได้ตั่งแต่

อายุ 30 วัน – 80 ปี

หมายเหตุ :

(1) เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด

(2) หลักเกณฑ์เป็นไปตามบริษัท กำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

benefit-khumkrong-talot-chip-9901
khumkrong-talot-chip-9901-6

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

ช่วยวางแผนมรดกอย่างไรได้บ้าง?

khumkrong-talot-chip-9901-29

ส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น
legecy planning

สร้างหลักประกันก้อนใหฐ่ให้กับคนที่คุณรัก
ส่งต่อความมั่งคั่งผ่าน generation

khumkrong-talot-chip-9901-30

สืบทอดกิจการ
Business continuity

วางแผนส่งต่อกิจการให้กับผู้ที่เหมาะสม
ได้อย่างลงตัว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ในวันที่คุณต้องจากไป

วางแผนภาษีมรดก
Inheritance Tax Planning

ตัวช่วยบริหารภาษีมรดก
เพื่อส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสินธิภาพ

เบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

premium-khumkrong-talot-chip-9901