fbpx
cover-khumkrong-talot-chip-9901

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

หน้าแรกหลักประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

ทางเลือกส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น…สู่รุ่น

จุดเด่นแบบประกันภัย

  • คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
  • ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี*
  • จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ไม่เป็นภาระ
  • เลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้**
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี

หมายเหตุ :
*เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
**หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทําไมต้องวางแผนมรดกด้วยประกันชีวิต

สร้างแผนมรดกได้ทันที

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
ประกันชีวิตสามารถทำงานได้ทันที่ในวันที่คุณจากไป

ส่งมอบทรัพย์สินได้ตามเจตนารมย์ที่ต้องการ

สามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันีวิตได้ชัดเจน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของทายาท

ส่งมอบผลประโยชน์อย่างรวดเร็ว

เมื่อเสียชีวิตผลประโยน์จะถูกมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลให้ยุ่งยาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี

ผลประะโยน์ที่ได้รับจากประกันชีวิตได้รับยกเว้นภาษี
ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมรดก

ช่วงวางแผนภาษีมรดก

ช่วยแบ่งเบาภาษีการรับมรดกที่ต้องจ่าย
และยังช่วยเพิ่มพูนกองมรดกได้อีกด้วย

หมายเหตุ : การวางแผนมรดกผ่านการทำประกันชีวิต เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์หรือระบุใว้
แต่เสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรมจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

khumkrong-talot-chip-9901-4

วางแผนมรดกส่งต่อความมั่นคั่งให้คนที่คุณรัก
ด้วยประกันีวิต เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

legacy99-1

คุ้มครองชีวิตสูง

ตั้งแต่วันแรก
ที่กรมธรรม์อนุมัติ

taxfree-legacy

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ไม่ต้องเสียภาษี

allowance-legacy

ลดหย่อนภาษีได้

(1)สูงสุด
100,000 บาทต่อปี

single-premium-legacy

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

ไม่เป็นภาระยาว

rider-legacy

เลือกซื้อ

ความคุ้มครองสุขภาพ
เพิ่มได้ (2)

age-legacy

สมัครได้ตั่งแต่

อายุ 30 วัน – 80 ปี

หมายเหตุ :

(1) เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด

(2) หลักเกณฑ์เป็นไปตามบริษัท กำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

benefit-khumkrong-talot-chip-9901
khumkrong-talot-chip-9901-6

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

ช่วยวางแผนมรดกอย่างไรได้บ้าง?

khumkrong-talot-chip-9901-29

ส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น
legecy planning

สร้างหลักประกันก้อนใหฐ่ให้กับคนที่คุณรัก
ส่งต่อความมั่งคั่งผ่าน generation

khumkrong-talot-chip-9901-30

สืบทอดกิจการ
Business continuity

วางแผนส่งต่อกิจการให้กับผู้ที่เหมาะสม
ได้อย่างลงตัว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ในวันที่คุณต้องจากไป

วางแผนภาษีมรดก
Inheritance Tax Planning

ตัวช่วยบริหารภาษีมรดก
เพื่อส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสินธิภาพ

เบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1

premium-khumkrong-talot-chip-9901

(1) เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์หรือระบุไว้แต่เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
(2) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
(3) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Q: ใครที่สามารถทำแบบประกันภัยหรือแบบประกันมรดก เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1(ไม่มีเงินคืน) ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี และมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สินทรัพย์ที่มีเอกสารพิสูจน์หรือยืนยันมูลค่าได้)

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันภัย เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1(ไม่มีเงินคืน) คือเท่าไร
A: 10 ล้านบาท

Q: เบี้ยประกันภัยนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: หากใครที่ทำ ประกันชีวิตตลอดชีพ หรือ ประกันมรดก นี้แล้ว สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: จะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้าง
A: 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

Q : แบบประกันภัย เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1(ไม่มีเงินคืน) สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

Q : สามารถยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างสัญญาได้หรือไม่
A : ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง