fbpx
โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

หน้าแรกหลักประกันชีวิตโครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการเมืองไทย วัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุจุดเด่น

“คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ”

 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุด 3,000,000 บาท(1)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง(2)
 • รับเงินชดเชยรายวันรวม

สูงสุด 4,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000 บาท(4) จากการเจ็บป่วยและรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู

 • เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(5)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ :

(1) สำหรับแผน 5 โดยเป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท
(2) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)
(3) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,500 บาท และ สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
(4) สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(5) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

ความคุ้มครอง โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

แผนความคุ้มครอง โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการ วัยเก๋า ที่ 1 : คุ้มครองชีวิต

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000
วัยเก๋า คุ้มครองชีวิต

โครงการ วัยเก๋า ที่ 2 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ   (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,0001,000,000
วัยเก๋า คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล

โครงการ วัยเก๋า ที่ 3 : คุ้มครองชีวิต + สุขภาพวงเงินแน่นอน

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)ค่าชดเชยรายวัน (ต่อวัน)500 หรือ1,000500 หรือ 1,000 หรือ1,500 หรือ2,000
วัยเก๋า ที่ 3 : คุ้มครองชีวิต + สุขภาพวงเงินแน่นอน

โครงการ วัยเก๋า ที่ 4 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล + สุขภาพวงเงินแน่นอน

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,0001,000,000
3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)ค่าชดเชยรายวัน (ต่อวัน)500 หรือ1,000500 หรือ 1,000 หรือ1,500 หรือ2,000
วัยเก๋า ที่ 4 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล + สุขภาพวงเงินแน่นอน

รายละเอียดความคุ้มครองของ แบบประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม*

1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

     1.1.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ ผู้รับประโยชน์

      1.1.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ ผู้รับประโยชน์

       1.1.3 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย

            เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

 1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

 
2.สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

2.1 ในระหว่าง 2 ปีกรมธรรม์แรก

2.1.1 หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 2.2  ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

2.2.1 หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 อนึ่ง การจ่ายผลประโยชน์ใดๆก็ตาม หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

 
3. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

3.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ โดยจะจ่ายไม่เกิน ตารางความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
3.2 ผลประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

3.2.1 การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ และผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3.2.2 ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุสาธารณะเท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าว

3.2.3 การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

             ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน100,000200,000300,000500,0001,000,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน25,00050,00075,000125,000125,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน50,000100,000150,000250,000250,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุสาธารณะ จ่ายเพิ่มสูงสุดไม่เกิน100,000200,000300,000500,0001,000,000
เงินค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน10,00015,00020,00025,00025,000
เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)1,0001,5002,0002,5002,500
เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
(ห้องไอ.ซี.ยู.) จ่ายเพิ่มสูงสุดวันละ
(สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
1,0001,5002,0002,5002,500

*รายละเอียดผลประโยชน์ในประกาศคำสั่งนี้ เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง คำจำกัดความ และข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
1) แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
2) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
3) สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)