fbpx
บริการช่วยเหลือ sos

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS

หน้าแรกบทความบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS
ภาพโดย Gordon Johnson จาก Pixabay

1.การบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์(SOS) คือ

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (Serious Medical Condition)หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บซึ่งแพทย์เห็นว่ามีอาการรุนแรงมาก และต้องการการรักษาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ หรือเป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาวซึ่งระดับความรุนแรงของภาวะอาการจะพิจารณาจาก ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ ขณะนั้น ลักษณะความฉุกเฉินทางการแพทย์ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาล

International SOS คืออะไร
คือ บริษัทผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารงานดูแลลูกค้าชั้นนาของโลก ซึ่งเป็นบริษัทฯที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเลือกใช้เพื่อให้บริการลูกค้า

พื้นที่ในการให้บริการแบ่งเป็น 2พื้นที่
1.การช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทยและมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน90 วันต่อครั้ง

  1. การช่วยเหลือฉุกเฉินในประเทศ (Domestic)
    เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่พักอาศัย เกิน 150 ก ม.และอยู่ในประเทศไทยและมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน90 วันต่อครั้ง

2 การบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์(SOS)

การบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์(SOS) แบ่งเป็น 2 ข้อคือ
A.ความช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับนักเดินทาง (Travel Assistance)
B.ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Emergency Medical Assistance)

3 การบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์(SOS)